قوانین

  • سایت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به شماره های بیرون سایت ندارد
  • هزینه ی ایاب و ذهاب به عهدی مشتری میباشد
  • هزینه ی خدمات قبل از شروع کار تسویه میشود
  • اجناس گارانتی دار تا 5 روز تعویض میشود درصورت معیوبی تماس بگیرید
  • تمامیه ارسال ها بعد از 24 تا 48 ساعت انجام میشود